Covid 19

Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy)

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

Základné informácie,  manuály a požadované prilohy na stiahnutie :

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

 

Dokumenty na stiahnutie :

Oznam zákonným zástupcom

Vyhlásenie návštevníka školy a školského zariadenia o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa-žiaka o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti