O nás

Spájame generácie….

Centrum  voľného času DÚHA je štátne – školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované je zriaďovateľom, ktorým je mesto Humenné. erb mesta Humenné

Centrum voľného času DÚHA ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin.

                     CVČ DÚHA AKTUÁLNE

 

 ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

ROZHODNUTIE

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje

 prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

 

 

Ďakujeme za trpezlivosť a podporu.

       

                                      Čiastočná úhrada poplatkov v Centre voľného času Dúha… 

 

Výška úhrady v školskom roku 2021/2022 je v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 151/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).

  Frekvencia platby :

       Z dôvodu prehľadnosti, hospodárnosti a odbúrania administratívnej záťaže uprednostňujeme nasledujúcu frekvenciu platieb       nasledovne:

                                                                                      a/ október 2021 až december 2021, uhradiť do 30.októbra 2021

                                                                                      b/ január  2022 až máj 2022, uhradiť do 28. februára 2022

 Spôsob platby :

                                                                                    Bankový prevodom na číslo účtu : SK65 1100 0000 0026 2406 6517 .

                            Do správy pre príjemcu uviesť: meno, priezvisko člena záujmovej činnosti a názov  záujmového útvaru.

 

             Čiastočná úhrada / poplatky / a termíny, kedy je potrebné ich uhradiť, sú uvedené v      

Usmernení riaditeľa  CVČ DÚHA :

 

           KLIK —->///////////     Usmernenie k poplatkom  v šk.r. 2021/22    //////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodín záujmových útvarov / krúžkov v školskom roku 2021/22.

Taekwondo   –   Pondelok   16.30 – 18.00  ,  Streda    16.00 – 18.00 ,  Piatok    16.30 – 18.00    🌈

Box chlapci a dievčatá –  Pondelok     15.00 – 16.30 ,  Streda     15.00 – 17.00 ,   Piatok    15.30 – 17.00     🌈

Zumba  –  / bude upresnené /        🌈           Tanečný krúžok Enjoy  –  / bude upresnené/       🌈

        Aerobic  – Utorok 18.00 – 19.00 ,     Štvrtok     18.00 – 20.00      🌈Humenské mažoretky  –  Streda     16.00 – 18.00      🌈 

Plávanie  Rybička  –  Sobota a Nedeľa     09.00 – 12.00 ,         🌈Lampášik  –  Štvrtok     16.00- 17.30       🌈

Gypsy angels  –  Pondelok a Utorok      18.00 – 19.00 ,      🌈  Lezecký krúžok –   Utorok   15.30 – 17.30       🌈

Volejbal  –  Streda     16.00 – 18.00 ,     Štvrtok     17.00 – 19.00    🌈 Tenis začiatočníci a pokročilí –   / bude upresnená /

Fitnes  –  Piatok     13.00 – 15.00  🌈  Karate súťažiaci – Štvrtok  15.30 – 17.00 

Capoeira  – Štvrtok     17.00 – 18.00 ,,  🌈     Letecký modelár , lego , robotika– Pondelok a Piatok -15.30 – 17.30    🌈

Karate pre začiatočníkov   –  Pondelok     14.30 – 15.30       🌈     Karate pre pokročilých –  Pondelok     15.30 – 17.00 ,     Piatok     16.00 – 18.00        

   🌈  Hravá angličtina–  Utorok     14.00 – 16.00 ,     Štvrtok     15.00 – 17.00      🌈

Plavecký krúžok –  Utorok a Streda    16.00 – 18.30,    Štvrtok    16.00-  17.00       🌈

Volejbal MIX  –  Pondelok a Streda      16.00 – 18.00,          🌈

Výtvarno keramický krúžok  – Pondelok  a Streda   14.00 – 16.00 ,     🌈    Tvorivé dielne –  Utorok     14.00 – 16.30        🌈

Humenské labky –  Sobota     10.00 – 12.00 ,    🌈   Divadelno – dramatický – Štvrtok 16.00 – 18.00  🌈        Tvorilkovia  –  Utorok a Štvrtok     10.00 – 12.00       🌈

  Záujmové útvary /krúžky/ budú realizované od 1.októbra 2021 a budú prebiehať podľa  rozvrhu hodín , ktorý bude k uvedenému dátumu zverejnený na webovej stránke CVČ Dúha…..

 

 

Vaše CVČ DÚHA.     🌈

 

 

Zažite niečo originálne.

CVČ DÚHA ponúka možnosť naučiť sa športové, lezecké prvky na našej cvičnej lezeckej stene, pod vedením skúseného pedagóga

Mgr. Tomáša Savkaniča.   🌈

LEZENIE JE VÝBORNOU AKTIVITOU PRE VAŠE DETI…..

Vymyslieť, ako vyliezť lezeckú cestu sa v mnohom podobá na skladanie puzzle. Každý jeden krok na stene si vyžaduje neustále rozhodovanie sa, kam ísť a ako najľahšie sa tam dostať. Znova a znova. Učenie sa, ako riešiť problémy, myslieť sám za seba. Prekonávanie strachu je zručnosť neoddeliteľne spätá so životnými úspechmi. Odvaha je odmenou za chopenie sa šance, prekonanie strachu a prekročeniu bezpečia komfortnej zóny.

LEZENIE JE ADRENALÍNOVÝ ŠPORT, KTORÝ SA DÁ NAUČIŤ V BEZPEČNÝCH PODMIENKACH S MINIMÁLNYM RIZIKOM.

LEZENIE JE „SUPER ZÁBAVA!“   🌈

Novinka v ponuke….!!!!

Ak máte túlavé topánky, milujete našu krajinu, náš región a trávite radi čas s priateľmi v prírode, tak vám ponúkame zápis na turisticko – ochranársky záujmový útvar.
Spoznajte nepoznané miesta regiónu horného Zemplína a okolia Humenného. Verte, že nebudete ľutovať a posilní to vaše telo aj dušu. 🌈 

Výroba umeleckej keramiky🌈

Prijíma nových členov do krúžkov.

Môžete sa naučiť pracovať s hlinou, vdýchnuť jej život, zhmotniť svoje predstavy, byť tvorcom vlastného výrobku. Môžete sa s nami kontaktovať v keramickej dielničke
2.poschodie č. učebne 207
Informácie a prihlášky získate na našej web stránke, u informátora v CVČ Dúha, alebo u vedúcej krúžku.

Mgr. Agáta Sakaliková
email: sakalikovacvcduha@gmail.com

 

            Letné prázdniny s CVČ DÚHA 

                  Zážitky s kamarátmi, na ktoré sa nezabúda.   

  Tešíme sa na Vás. Je čas, to znova rozbehnúť. Čas, na nové, letné dobrodružstvá….. Vaše cévečko…..

Na stiahnutie : /prihlášky na  4. turnus do 20.7.2021 a na 5. turnus  do 27.7.2021 /

      I. turnus   (6. – 9.júla 2021) – ukončený

    2. turnus  (12. – 16.júla 2021) – ukončený

        3. turnus  (19. – 23.júla 2021) – ukončený  

       4. turnus  (26. – 30.júla 2021)  –  zrušený pre nezáujem

               5. turnus  (2. –  6.augusta 2021)  – ukončený

             6. turnus  (9. – 13.augusta 2021)  – zrušený pre nezáujem

    Všeobecné informácie    /klik/

/ pri platbe na účet, uvádzajte  do správy meno a priezvisko odosielateľa/  

Informovaný súhlas /vytlačiť, podpísať a odovzdať/

hlas so spracovaním osobných údajov /vytlačiť, podpísať a odovzdať/

Zdravotné vyhlásenie /vytlačiť, podpísať a odovzdať/

Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa /vytlačiť, podpísať a odovzdať/

17.06.2021 – Usmernenie hl. hygienika SR  /Informácia/

 

 

 

   Nájdete nás na Námestí slobody 48 v Humennom…..

Prihláška na tréning klubu Capoeira je k dispozícií na našej web stránke a nezabudnite v prípade záujmu ju odovzdať do 15. septembra 2021.

 Vyskúšajte, je to trendy a cool…..🌈

Zápis do záujmových útvarov  v novom školskom roku 2021/2022 bude prebiehať 

od 2.9.2020 v pracovné dni od 9:00 do 15:00 hod. Prihlášku je možné odovzdať aj na vrátnici CVČ DÚHA.

Krúžková činnosť začína od 1.10.2021.

 Pozvánka.

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že   30.  09. 2020 /Streda/ o 15,00 hod.
sa  v CVČ DÚHA, v miestnosti č. 210, uskutoční rodičovské združenie,  na ktorom bude prebiehať voľba zástupcu rodičov do rady školy.  Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácií, v súvislosti s ochorením na Covid 19, vás žiadame pri vstupe do budovy CVČ dodržiavať všetky opatrenia, t.j. rúška, dezinfekciu a pod.

Tešíme sa na vašu účasť…🌈