Slávik Slovenska 2024

Pozývame vás na 32. ročník OK speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2024, ktoré sa koná

2. mája 2024 / štvrtok/ o 8.30 hod.

v Centre voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné

Registrácia: od 8.00 do 8.30 hod. 

Kategórie: 
1. kat. – žiaci 1.-3. ročníka ZŠ 
2. kat. – žiaci 4.-6. ročníka ZŠ   
3. kat. – žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a príslušných tried osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ 

Prihlášky aj súhlas so spracovaním osobných údajov posielam v prílohe a nájdete ich  aj na našej web stránke www.duhacvc.sk

Propozície súťaže nájdete v SPEVNÍČKU 2024.

Pedagogický sprievod a cestovné zabezpečuje vysielajúca škola.

Organizačné zabezpečenie súťaže : Mgr. Agáta Sakaliková, sakalikovacvcduha@gmail.com  mobil:  0904 658 429

PaedDr. Ľubomír Kunáš, riaditeľ CVČ Humenné

PRIHLÁŠKA

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV