Verejná obchodná súťaž

OZNAM

Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48 Humenné

vypisuje podľa ustanovení  § 281 a 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na prenájom  nebytových priestorov

Znenie súťažných podmienok vzor súťažného návrhu a  základnú informáciu o predmete nájmu je možné získať:

  • v Centre voľného času, Námestie slobody 1736/48,  Humenné, č.t. 057/7722744-5, 0910 567 984 ( riaditeľ), e-mail: cvche@cvche.edu.sk, www.duhacvc.sk
  • internetovej stránke mesta www.humenne.sk
  • na úradnej tabuli mesta
  • vo videotexte Humenskej televízie

 

Lehota na predkladanie návrhu zmluvy  končí
dňa 05.02.2024 do 14,00 hod.

 

Dokumenty

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH ZMLUVY