Slávik Slovenska 2022 – okresné kolo speváckej súťaže

V priestoroch Centra voľného času  Humenné prebiehalo dňa 12. mája 2022 okresné kolo 30. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2022 , ktoré organizačne za CVČ zabezpečovalo CVČ ako organizátor okresného kola.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii boli  povinní spievať dve piesne. Podmienkou bolo, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2020 a mala aspoň dve slohy.

Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.

Do súťaže boli zapojené: CSŠ Duchnovičova, ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov, ZŠ Jána Švermu,  ZŠ s MŠ Mordá n. Cir.,  ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Kudlovská, ZŠ Kamenican n.Cir., ZŠ Pugačevova, ZŠ s MŠ Koškovce, ZŠ SNP1 Humenné a SZUŠ Kudlovská.

Táto súťaž je postupová a víťaz z každej kategórie, ktorý sa umiestnil na prvom mieste  bude reprezentovať okres Humenné na Krajskom kole v Prešove.

V odbornej porote výkon súťažiacich hodnotili: predsedníčka poroty Mgr. Katarína Rondziková, Dis. art., Mgr. Lenka Magurová, Mgr. Viktória Demková.

Ceny a diplomy do súťaže venovali: Centrum voľného času a Regionálny úrad školskej správy v Prešove.

Výber a hodnotenie bolo nasledovné :

Umiestnenie:

1.kategória

1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto          Anna Morochovičová         ZŠ Jána Švermu, Humenné

2.miesto           Timea Ľoncová                    SZUŠ Kudlovská, Humenné  

3. miesto           Karolína Tkáčová                ZŠ Darg. hrdinov, Humenné

2. kategória

4. – 6. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto         Viktória Vasilenková           ZŠ Pugačevova, Humenné

2. miesto          Zuzana Biľová                     ZŠ Laborecká, Humenné

3. miesto          Petronela Čorná                 SZUŠ Kudlovská, Humenné

3. kategória

7. – 9. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto       Janka Magurová                   ZŠ Hrnčiarska, Humenné

2. miesto       Nela Mesarošová                 ZŠ Laborecká, Humenné

3. miesto       Slavomíra Hirková                ZŠ Darg. hrdinov, Humenné

Spracovala: Mgr. Agáta Sakaliková

CVČ  Humenné