Čiastočná úhrada poplatkov v Centre voľného času

Výška úhrady v školskom roku 2023/2024 je v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 151/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).

  Frekvencia platby :

Z dôvodu prehľadnosti, hospodárnosti a odbúrania administratívnej záťaže uprednostňujeme nasledujúcu frekvenciu platieb nasledovne:

 Spôsob platby :

Bankový prevodom na číslo účtu : SK65 1100 0000 0026 2406 6517, 

      Do správy pre príjemcu uviesť: meno, priezvisko člena záujmovej činnosti a názov  záujmového útvaru a mesiac, alebo polrok za ktorý sa poplatok uhrádza