Okresné kolo Olympiády anglického jazyka 19.1.2023

Výsledková listina 1A

Výsledková listina 1B

Okresné kolo Olympiády anglického jazyka sa konalo dňa 19. januára 2023 v priestoroch Centra voľného času Dúha Humenné.

Olympiády anglického jazyka sa zúčastnilo spolu 22 žiakov z okresu Humenné a Medzilaborce.

Zastúpene boli  školy: Cirkevná spojená škola Duchnovičova , ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Kudlovská, ZŠ Laborecká, ZŠ Pugačevova, ZŠ SNP, ZŠ Topoľovka, ZŠ Radvaň nad Laborcom, ZŠ Duchnovičova Medzilaborce, ZŠ Komenského Medzilaborce.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to: 1A kategóriu tvorili žiaci 5.,6.,7., ročníka ZŠ a OG,

 kategóriu 1B tvorili žiaci 8.,9. ročníka ZŠ a OG.

Olympiáda po obsahovej stránke  sa skladala z písomnej a ústnej časti.

 Cieľom písomnej časti vo forme písomného testu je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, používanie jazyka).

 Cieľom ústnej časti vo forme dvoch úloh (monológu a dialógu) je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie . 1. Ústny prejav – produkcia (picture input) 2. Ústny prejav – interakcia (roleplay/simulation). V oboch disciplínach sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikačná spôsobilosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie. Žiak má nárok na 2-minútovú prípravu, jeho odpoveď trvá približne 5 minút. Splnenie zadania :

-Interakcia a plynulosť vyjadrovania

-Jazyková úroveň (gramatika a syntax)

– Rozsah a správnosť použitej slovnej zásoby

Komisia pracovala v zložení: predsedníčka Mgr. Mária Čiefová, členky Mgr. Lucia Rohaľová, Mgr. Valéria Hakošová.

Poradie :

Okres Humenné kategória 1A :

1. miesto     Barbora  Matejková ,   ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

2. miesto    Juliana Pristašová,  Cirkevná spojená škola Duchnovičová, Humenné

3. miesto    Sofia Sirková, ZŠ Hrnčiarska, Humenné

Okres Medzilaborce kategória 1A:

1, miesto     Katarína Šromovská, ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce

2. miesto     Laura Potomová, ZŠ Radvaň nad Laborcom

Okres Humenné, kategória  1B:

1. miesto     Petra Valisková, ZŠ Jána Švermu, Humenné

2. miesto     Igor Chomča, ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

3. miesto     Simona Birnsteinová, ZŠ Pugačevova, Humenné

Okres Medzilaborce,  kategória  1B:

1. miesto   Dávid Vančik, ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce

2. miesto   Martina Dimunová, ZŠ Komenského, Medzilaborce

Žiaci, ktorí sa v okresnom kole OAJ umiestnili na 1.,2.,3. mieste a zároveň splnili podmienku úspešného riešiteľa dostali diplom a vecnú cenu.

Žiaci, ktorí sa v okresnom kole OAJ umiestnili na 1. mieste  postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 16. februára 2023 v Prešove.

Mgr. Agáta Sakaliková

Koordinátor pre POPS