Vyhodnotenie Dejepisnej olympiády 8.2.2023

Výsledková listina

Vyhodnotenie Dejepisnej olympiády z  8. februára 2023 konanej v zasadačke Mestského úradu, organizačne zabezpečenej Centrom voľného času  Dúha Humenné

Okresného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach kat. C, D, E a F z každej školy príslušného okresu Humenné, Medzilaborce  a boli úspešnými riešiteľmi.

Kategórie DO:

 C – žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG,

 D – žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka OG,

E – žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG,

F – žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG.

Školy zapojené do okresného kola: Cirkevná spojená škola Humenné, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Pugačevova, ZŠ Kudlovska, ZŠ Koškovce, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Dargovských hrdinov , ZŠ Kamenica nad Cirochou a ZŠ Duchnovičova  Medzilaborce. Z celkového počtu 49 prihlásených žiakov do okresného kola sa pre chorobu a lyžiarsky výcvik zúčastnilo 36 žiakov.

 Okresné kolo DO v kat. C, D, E a F zabezpečuje po odbornej stránke okresná komisia DO. Okresná komisia v Humennom pracovala v  zložení : predsedníčka Mgr. Zuzana Balogová, členovia Mgr. Jám Gibas a RNDr. Radoslav Turik .

Spôsob hodnotenia kategórií C, D, E a F  :

DO v kategóriách C, D, E, F prebieha formou riešenia didaktických testov.

  •  MONOTEMATICKÁ ČASŤ
  •   ÚLOHY Z PRÍSLUŠNÉHO UČIVA ROČNÍKA
  •  ÚLOHY Z REGIONÁLNEJ HISTÓRIE

Súťažiaci vypracovali testové úlohy , pre jednotlivé kategórie, celý test má hodnotu 100 bodov. Každá čiastková správna odpoveď má hodnotu jedného bodu. Časový limit pre vyriešenie úloh testu v kategóriách C, D, E a F bol  maximálne 90 minút.

 Test tvoria úlohy z vybraného monotematického celku (50 b), úlohy z príslušného učiva (40 b) a úlohy z regionálnej histórie (10 b). O úlohách z regionálnej histórie rozhoduje okresná  komisia DO.

 Úspešným riešiteľom DO v jednotlivých kolách a kategóriách sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 % (60 bodov) z maximálneho možného počtu bodov.

Do krajského kola postupujú  súťažiaci z kategórií C, D a E, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvých dvoch miestach a ktorí boli zároveň úspešní riešitelia okresného kola.

Krajské kolo bude realizované v Prešove  3. apríla 2023

Vypracovala: Mgr. Agáta Sakaliková         

    Koordinátor POPS pre okres Humenné, Medzilaborce