Vyhodnotenie okresného kola Olympiády slovenského jazyka a literatúry

15. ročník okresného  kola  Olympiády slovenského jazyka a literatúry  pre ZŠ sa konalo

 10. novembra 2022 v priestoroch Centra voľného čau Dúha Humenné, kde za okres Humenné bolo prihlásených  9 ZŠ a 2 ZŠ za okres Medzilaborce.

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov ZŠ  a je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi.

Organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž jednotlivcov – žiakov ZŠ a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom, na ktorý ďalej nadväzuje. 

Súťaž pozostáva :

  • Písomná časť, ktorá je tvorená didaktickým testom s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou , zameranými na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomosti a zručnosti z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry  – test mal 25 otázok a čas na vypracovanie testu mali 30 minút
  • k písomnej časti ďalej patrí tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu, v ktorej má žiak preukázať  schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality –  tu mali čas na vypracovanie 30 minút.
  • Ústna časť je tvorená samostatnou prípravou  a prednesom na danú tému, pričom súťažiaci musí predniesť najmenej 10 viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu  a uplatniť prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Téma ústnej časti: Október mesiac úcty k starším

Žiaci si mali pripraviť prihovor spolužiakom, v ktorom im vysvetlia prečo je potrebné prejavovať úctu starším,  a aké sú ich predstavy o konkrétnej pomoci starším.

Odbornú komisiu tvorili : predsedníčka Mgr. Agnesa Grecová, členovia Mgr. Michaela Januchová, Mgr. Michal Kurty.

Poradie víťazov:

1. miesto  Ľudmila Kvašná             ZŠ Hrnčiarska, Humenné

2. miesto  Soňa Čisľáková              ZŠ Pugačevova, Humenné

3. miesto  Katarína Morvaiová      ZŠ Darg. hrdinov, Humenné 

4. miesto  Ivana Čerevková           ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce

Na krajskom kole v Prešove dňa 10. februára 2023, za okres Humenné postúpila Ľudmila Kvašná ZŠ Hrnčiarska a za okres Medzilaborce Ivana Čerevková ZŠ  Duchnovičova Medzilaborce.

Vypracovala : Mgr. Agáta Sakaliková

Koordinátor POPS okres Humenné a Medzilaborce